ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V
-TИ КЛАС В ОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” ГР. КНЕЖА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 
   Необходими документи за записване на ученици:
 • Заявление -декларация по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2017/2018 година.
 • Удостоверение за завършен начален етап.
 • Характеристика на ученика.
 • Здравна карта.
 • Декларация - лични данни.
 • Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт.             

 График                    
        Подаване на документи.

                                                                                               01.06.2017 год.



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В
I-ВИ КЛАС В ОУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” ГР. КНЕЖА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 

Критерии за подбор при приемане на ученици

 • Близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото  време за достигане  до училището.
 • Дете с трайни увреждания над 50 %;
 • Дете с двама починали родители;
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • Близост до местоработата на един от родителите
   Необходими документи за записване на ученици:
 • Заявление по образец на училището за постъпване в І клас за учебната 2017/2018 година.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.
 • Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 • Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт.             
 • Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на детето.

 График на дейностите, свързани с приема в І клас.                     

 1. Подаване на документи.

                                                                                               01.06.2017 год.

 1. Обявяване на списъците с класираните ученици.

                                                                                               02.06.2017 год.

 1. Записването на класираните ученици                       06.06. - 07.06.2017 год.
 2. Обявяване на свободните след първо класиране места.

                                                                                               08.06.2017 год.

 1. Попълване на свободните места.

                                                                                               09.06.-12.06.2017 г.

 1. Обявяване на останалите свободни места, които да бъдат попълнени в срок до 15.09.2017 год.

                                                                                              13.06.2017 г.